Türk Sağlık Sen, Muhalefetin yapamadığını yaptı Hülagü'ye savaş açtı!

Kocaeli Üniversitesine (KOÜ) bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan usulsüz atamalar ve işlemler

hakkında Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Şube'de basın açıklaması yaptı.

KOÜ’ye bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan usulsüz atamalar ve işlemler paslı vicdanları bile sızlatıyor.

Oysaki Üniversiteler ilim irfan yuvası olup, vatana ve millete hizmet edecek, helal ve haramı ayırt edecek, kanun ve yönetmenlikten ayrılmayacak, hakkı güçlüye değil, haklıya teslim edecek kurumlar olmalıdır. İyi ahlaklı çalışkan ilim ve bilim insanlarının yetiştirildiği kurumlardır olmalıdır.

Kurumları yönetenler kanun ve yönetmenliklere titizlikle riayet edecek, hak ve hukuku gözetecek ki, kurumda eğitim gören öğrenciler ile kurumda görev yapan kamu görevlileri kurum amirlerini örnek alsınlar.

Geçmişte Kocaeli Üniversitesi yapmış olduğu başarılı çalışmalar ve akademik çalışmaları ile anılır ve ülke genelinde gündem olurdu. Günümüzde ise kurumda yaşanan olumsuz ve usulsüz uygulamalar ve kanun yönetmenliklere aykırı atamalar ile kamuoyu gündemine gelmekte ve hafızalarda yer almaktadır.

KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Başhemşirelik kadrosuna yapılan usulsüz ve hakkı olmayan kamu görevlisinin atanması vicdanları yaralamaktadır. Bu makamı liyakat ehliyet yönünden hak eden ve ehliyet sahibi kurumda birçok hemşire mevcut iken hülle yolu ile hak etmeyen kanun ve yönetmenlikle aykırı bir şekilde yeterliliği olamayan kurum çalışanı rektörlükçe Sağlık Hizmetleri Müdürü (Başhemşire) olarak usulsüz bir şekilde atanmıştır.

Yapılan atama ile kurumun nasıl yönetildiğini, liyakat ve ehliyetin tozlu raflara kaldırıldığını, hakkı haklıya değil de güçlüye verildiği görülmüştür., Yönetmenliklere ve Sayıştay Başkanlığı Daire Kararlarına göz attığımızda kurumu yönetenlerin vicdanlarının nasıl paslandığını, yönetmenliği yayınlayan devlet erkanının almış olduğu kararlarını nasıl yok saydıklarına şahit olmaktayız.

1- 12 Nisan 2014 Tarih ve 28970 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde “Görevde yükselme sınavı sonucu atanacaklarda aranacak özel şartlar” başlıklı 7. Maddesinin f fıkrasında; Başhemşire kadrosuna atanabilmek için; A-) Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların hemşirelik bölümünden mezun olmak

2- 8 Mart 2010 Tarih ve 27515 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Hemşirelik Yönetmeliğinin “Başhemşire” başlıklı 9. Maddesinin 1. Fıkrasında; (1) Başhemşire olabilmek için hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak gerekir.,

3- 13.1.1983 Tarih ve 17927 sayı ile yayınlanan Resmi Gazetede Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin” 129. Maddesinde; Başhemşire; yüksek hemşirelik okulu veya sağlık meslek lisesi mezunu olup, mesleklerinde en az on yıl çalışmış ve iyi sicil almış hemşireler arasından atanır.

4- 9.4.1995 Tarih ve 22253 Sayı İle Resmî Gazetede yürürlüğe konulmuş Kocaeli Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yönetmeliğinin “Hastane Müdürleri “başlıklı 10. Maddesinde; Hastane Başmüdürünün isteği, Başhekim’in görüşü alınarak Hastane Yürütme Kurulu’nun önerisi üzerine Rektör yeni müdürlükler ve çalışma birimleri kurabilir. Hastane Müdürlüklerinin görev ve sorumlulukları Hastane Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

· Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü,

· Teknik Hizmetler Müdürlüğü, vb. müdürlükler olabilir. Bu müdürlük ya da birimlerde görevlendirilecek elemanların konuları ile ilgili en az lisans eğitimi almış olmaları gerekmektedir. Konu ile ilgili Master veyaDoktora yapmış olmak tercih nedeni olabilir.

5-13.07.2021 Tarihli Sayıştay Başkanlığı Daire Kararlarında “17.05.1987 tarih ve 19463 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde: 1- Görevin Vekaleten yürütülmesi halinde görevin gerekleri ve nitelikleri değişmeyeceğinden bu görevi vekaleten yürütecek olanların asil memurda aranan şartlara sahip olmaları gerekmektedir. Demektedir.

6-06.09.2022 tarihli Sayıştay raporundatedbirden veya geçici görevle sağlık hizmeti sınıfından olmayan kamu görevlisinin Sağlık Hizmetleri Müdür (Başhemşire) atanması mümkün olmadığı gibi hemşirelikle ilgili 4 yıllık Fakülte mezunu olması zorunludur.

KOÜ Bağlı faaliyet gösteren Araştırma ve Uygulama Hastanesine Sağlık Bakım Hizmetleri ve Kalite Müdürü (Başhemşire)olarak usulsüz atanan Gonca İ. bu göreve atanmayı ve bu görevi ifa etmeyi sağlayacak şartlara haiz değildir. Gonca İ. söz konusu düzenlemelere aykırı olarak Fakülte veya dört yıllık yüksekokulların hemşirelik bölümünden mezun değildir. Akabinde almış olduğu eğitimler de iş bu göreve atanmak ve bu görevi ifa etmek için yeterli olmayıp hukuka aykırı olarak Kocaeli Üniversitesi Rektörü tarafından Sağlık Hizmetleri Müdürü (Başhemşire) atanmıştır.

Kendisine makam tahsis etmek için rektörlük gereken her türlü kolaylık sağlanmak suretiyle görevde yükselme ve unvan değişiklik sınavına girmeden Genel İdari Hizmetler sınıfından Hereke Asım Kocabıyık Meslek Yüksek okuluna Yüksek okul Sekreteri olarak atanıyor. Bura da göreve başlamadan Hastane Müdürü (Vekil) olarak Tedbiren atanıyor. Araştırma ve Uygulama Hastanesinde birden çok müdürlük olduğu için hangi müdürlüğe atandığı belli olmadığı gibi kendisi çok kalifiye eleman olduğu için hastane yönetmenliğinde olmayan müdürlük ihdas edilerek bu müdürlükten de sorumlu olması sağlanmıştır. Usulsüz atama hakkında yargıya baş vurulmuş olup süreç devam etmektedir.

Kocaeli Üniversitesinde Hülagü krallığı başlığını atmamızın nedenlerinden biri sadece yukarıda belirttiğim atamadır. Ancak Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi olarak kendisini ziyaret ederek gizli kamera olayı sonrasında 1 yıl 6 ay cezaya mahkûm olan Kamu görevlileri hakkında neden işlem yapmamıştır. Kurumda yaşanan sorunlar hakkında KOÜ Rektörüne 8 maddeden oluşan verdiğimiz dosya ile ilgili evrak kayıta verelim mi dediğimizde elimizden alarak, “söz ben ilgileneceğim” dedi. Neden hala bunun gereğini yapmadığını merak ediyoruz. Yoksa sehven yine bir hata mı yaptı.

Yine 4 B’li personellerin KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesinde sürekli sirkülasyon olmakta ve usule uygun istifa ettiklerinde tazminatlarını almaları gerekirken, keyfi uygulamalar ile tazminatları verilmedi. Sonrasında mağdur olan sağlık çalışanlarına hukuki destek vererek davlarını açmalarına yardımcı olduk. Yaklaşık 5 ile 10 sağlık çalışanı KOÜ’den tazminat almaya hak kazandı. Sadece bir kişinin devlete maliyeti o dönemde 3-4 bin TL arasındaydı. Yaklaşık 5 ila 10 kişi dava kazandığı için tazminatların haricinde toplamda 30-40 bin TL arasında KOÜ bütçesinden bir para çıktı. Bize gelen bilgilere göre geriye dönük 10 yılı kapsayacak şekilde çalışan 4 B’li sağlık çalışanlarının iş sonu tazminat davası açacağı ve tazminatları talep edileceği iddia ediliyor. Yüzlerce kişi böyle bir dava açarsa üniversiteyi zarara uğratmış olunmayacak mı?

İşte böylesi sayamayacağımız kadar usulsüzlüklerin yapıldığı Kocaeli Üniversitesi ile ilgili sanki kişisel bir hesabımız varmış gibi bir algı oluşturmaya çalışarak yavuz hırsız ev sahibini bastırır şekilde kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye çalışan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’nün kanun ve yönetmelikler çerçevesinde hareket etse neden böylesi açıklamalar yapmak durumunda kalalım ki? Türk Sağlık Sen olarak ülkemizin, halkımızın ve sağlık çalışanlarımızın hak ve hukukunu korumak adına çalışmalar yapmaktayız.

Kişiler geçici kurumlar kalıcıdır. Önemli olan gök kubbede hoş bir seda bırakabilmektir. Kocaeli Üniversitesinin 17 Ağustos Deprem felaketinden sonra Umuttepe’ye kurulmasında büyük emekleri olan merhum rektörümüz Prof. Dr. Baki Komsuoğlu’nu ve sonrasında görev yapan rektörümüz Prof. Dr. Sezer Komsuoğlu’nu minnetle yad ediyoruz. Bizler ülkemizin gelişimi, dolayısıyla eğitim kurumlarımızın gelişiminden ancak gurur duyarız. Ancak usulsüz atamalar ve borç batağına giren kurumlarımızı gördükçe de kent adına gerçekleri çarpıtmadan kamuoyu ile paylaşarak kamu zararı oluşmasına engel olmak gibi bir sorumluluğumuz da vardır.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın doktoru olması hasebiyle her fırsatta bu noktada sözlerine başladığını gazete haberlerinde gördüğümüz rektör Hülagü hocamız ile ilgili kurumda yapılan ve yaşanan usulsüzlüklerle ilgili Cumhurbaşkanlığımıza ileterek Devlet Denetleme Kurulunu göreve davet ediyoruz. Geçmişe yönelik tüm öğretim üyesi ve araştırma görevlisi alım ilanları, görevde yükselme ve unvan değişikliği mülakatları, hülle yoluyla yapılan atamalar, yönetmelikte olmayıp ta görevlendirme yapılan müdürlükler ile ilgili araştırma yapılmasını talep etmekteyiz.

Kocaeli Üniversitemizin Gebze Teknik Üniversitemiz gibi bilimsel çalışmalar ile gündeme gelmesini istemekteyiz. Bizler koltuktan güç alan değil, koltuğa güç veren idarecilerin olmasından yana olduğumuzu belirtmek isterim. Bundan önce olduğu gibi bundan sonraki süreçte de usulsüz uygulamalar ile ilgili takibimiz sürecektir. Tespit ettiğimiz usulsüz işlemler hakkında hukuki süreçleri başlatmak için hukuk yollarına baş vurmada tereddüt etmeyeceğiz.

Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan usulsüz atamalar ve işlemler hakkında Şube Başkanı Ömer Çeker’in Şubede yapmış olduğu basın acıklamasına Şube Başkan Yardımcısı Osman Ayaş, Serkan Kökduman, Sema Gümüş, Serap Koçhisar, İzmit İlçe Temsilcisi Hüseyin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Hastanesi Baş Temsilci Özlem Çağın, Temsilci Ömer Koyuncu, Yalçın Gül, Kocaeli Üniversitesi Diş Fakültesi Hastanesi Temsilcisi Eyüp Özoğlu, Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Özlem Öz basın açıklamasında hazır bulundu.

20 Eki 2022 - 11:06 - Güncel


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak 7x24 Kocaeli Haber ve Yaşam Portalı Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan 7x24 Kocaeli Haber ve Yaşam Portalı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler 7x24 Kocaeli Haber ve Yaşam Portalı editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı 7x24 Kocaeli Haber ve Yaşam Portalı değil haberi geçen ajanstır.